โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ

02/07/2012

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ  รวมถึงประชาชน มีความรู้ ทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ   นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับ และมีความภาคภูมิใจต่อการเป็นจิตอาสา  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด   Share