25/04/2012

โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน

ตามที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยให้ผู้รับการอบรม ,เพื่อให้ รพสต. หลักหก สามารถเปิดบริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการใช้สมุนไพร ตลอดจนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้การแพทย์แผนไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน  สามารถดาว์นโหลดรายละเอียด Share