14/11/2012

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

เนื่องด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดทำโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-cheer) ครั้งที่ 7 จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้           Share