13/07/2012

TMC Big Cleaning Day 55

วพท.กำหนดจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และจะตรวจประเมินโดยคณะกรรมการในวันที่  16 กรกฏาคม 2555 Share