14/11/2012

เชิญชวนบุคลากรที่สนใจ

  เนื่องด้วย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อต้องสนองการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้         Share