04/07/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์ และ อาจารย์เอมอร  ชัยประทีป อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ด้านนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
04/07/2017

แสดงความยินดี

Share
14/11/2012

ผลการสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th และ www.ped.rmutt.ac.th Share