04/07/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์ และ อาจารย์เอมอร  ชัยประทีป อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ด้านนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี” ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share