05/07/2012

ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 น.อธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ์ สุงค์ธนาพิทักษ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ตรวจเยียมการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ภายในศูนย์รังสิต เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจ และขอบคุณประธานกรรมการตรวจประเมิน นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์    Share
01/07/2012

วพท.รับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมสะบันงา ชััน ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยทีมผู้ตรวจ 1. นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร  […]